5 инвестиционни класове активи [кратко ръководство]

Една от причината масово българите да влагат парите си в банков депозит, произлиза от факта, че не са наясно с инвестиционните алтернативи. Има ли някаква логика да влагаш пари при годишна лихва клоняща до нулата и инфлация от няколко процента?

В това кратко ръководство отправям поглед към 5-те инвестиционни класа активи, като целя да покажа различните инвестиционни перспективи и начини за правена на пари.

Инвестиране в компания или в собствен бизнес

За да инвестираме в дадена компания, ние първо трябва да купим акции в самата нея. Акцията представлява дял от собствеността на една компания.

Ако дадена компания има 100 акции или 100 дяла, а ние притежаваме 10 акции, то имаме 10% от собствеността. Всяка акция или дял, ти дава правото да участвате в Общото Събрание на Акционерите, и всеки дял ни дава право на глас – колкото повече акции (дялове) имаме от дадена компания, толкова повече тежест има гласът ни.

Ако имаме определена визия за развитието на компанията, но разполагаме едва с 10% собственост от нея, то няма как да имаме пряк контрол. Ако собствеността ни е равна на 50%+1 акция, тогава имам пълен контрол в компанията, като решенията ни за нейното бъдеще ще бъдат материализирани.

Дори и да нямаме контролния пакет от акции, пак може да наклоним везните в наша полза. За това е нужно да сме авторитети. Авторитет е човек, който вижда ясно бъдещето, знае кои са правилните решения и поема отговорност за постъпките си.

Стив Джобс е пример за визионер: той сякаш е разполагал с кристална топка и всички взети решения в миналото са създавали стойност в компаниите, които е управлявал. В последните години на своето управление в Apple, Стив Джобс не разполагаше с контролен пакет от акциите, но неговата дума беше последната.

Изключително важно е да запомним, че купуването на дял от дадена компания ни превръща в обикновени акционер –това си има както своите плюсове, така и минуси. Едни от плюсовете са:  правото на глас в компанията, правото на дивидент и ликвидационен дял.  Дивидента представлява разделената печалба между акционерите.

Абонирахте ли се за моя YouTube канал?

Ако притежаваме 10% от дадена компания и се вземе решение да се разпредели 1 милион лева печалба между акционерите, то ние ще получим 100 000 лева. Като обикновени акционери ние имаме право на дивидент, но компанията няма задължение всяка година да разпределя печалбата към обикновените акционери.

Основната доходност при инвестиране в собственост, произлиза от дивидента и/или от реализирането на печалба при осребряването на инвестиция, когато компанията е увеличала стойността си.

Ако се вземе решение компания да преустанови дейност или компанията фалира, ние като обикновени акционери, имаме право на ликвидационен дял. Преустановяването на дейност се нарича ликвидация, като всички активи се ликвидират, т.е. те се продават и се превръщат в пари.

А с тези пари се задоволяват нуждите на всички кредитори (банки, доставчици, служители и т.н.), т.е. по този начин компания изплаща своите задължения. Каквото остане след това, ще се разпредели между всички акционери.

Това е и основният минус на инвестирането в собственост – ние ще получим парите си последни, разбира се, ако остане нещо за нас.

Що се касае до получаване на пари от преустановяване на дейност, обикновеният акционер е на най-ниското стъпало в йерархията. Ако сме инвестирали в бизнес, който фалира, при задължения по-големи от получената сума от продажбата на всичките активи, то за нас няма да остане нищо.

Обикновеният акционер поема и друг риск, който е свързан със стойността. Ако компанията започне да унищожава стойност, т.е. да реализира загуби, това ще изяжда инвестиция ни.

Да кажем, че сме купили акциите на дадена компания при пазарна цена от 10 лева, компанията след време започва да унищожава стойност и новата пазарна цена е 5 лева. Ако излезем от инвестиция, ще загубим по 5 лева за всяка притежавана акция.

Инвестирането в собственост е и да създадем собствен бизнес. Това е най-добрата инвестиция, защото ние имаме контрол. Всички системи и процеси ще са под наш контрол и подчинение, като ние ще имаме крайната дума при взимане на решение.

За да инвестираме в собствен бизнес, трябва да имаме набор от умения – лидерски, търговски, комуникационни, маркетинг, способност да намираме капитал. Ако нямаме нужните умения и опит, то има много голяма вероятност да фалираме.

Ако все пак се стигне до фалит, той трябва да е бърз и евтин!

Когато инвестираме в собствен бизнес, първоначалната инвестиция трябва да бъде малка, защото това има голям и ползотворен ефект върху самите нас.

В началото всеки бизнес е в режим на оцеляване, защото опасностите дебнат навсякъде – това ни мотивира да оптимизираме всички процеси и операции, но и да работим на пълния си потенциал.

Ако инвестираме голяма сума пари, тя ще създаде у нас фалшива сигурност – тази сигурност ще притъпи погледа ни върху опасностите. По-лошото е, че няма да имаме същия онзи стимул да работим на пълния си потенциал, заради сумата пари, която стои във фирмената сметка.

Много пъти бизнеси, които започват с големи инвестиции, водят след себе си до големи и ненужни разходи( големи разходи на управляващите, които се явяват и собствениците в бизнеса, раздути рекламни бюджети, скъпи договори с доставчици и т.н.)

Ако фалираме при малка първоначална инвестиция, то фалита ще е бърз и евтин, в противен случай бавен и скъп.

Фалитът не трябва се свързва само с негативни мисли, дори напротив!  Ако погледнем обективно на всеки фалит ще видим, че той ни е дарил с безценни уроци.  Ако се поучим от тези уроци, то следващите ни проекти ще бъдат много по успешни.

Има редица примери за милионери и милиардери, които са фалирали няколко пъти, като след това са направили цяло състояние. След фалита, тези хора не са се отказали, а са оползотворили научените уроци, изграждайки огромни империи.

Ако не искаме да поемаме целия риск от бизнес инвестицията, то може да го минимизираме като работим с партньор/и, но трябва да платим цената!

Когато намалим риска, намаляваме контрола и влиянието си в бизнеса – затова преди да се вземе решение да се инвестира с някой партньор, трябва да го проучим много внимателно.

Въпреки, че този клас активи крие най-големите рискове, той предоставя и най-голяма възвращаемост върху нашето вложение. Може да инвестираме, в компания, която въпреки рисковете, да има потенциал да генерира печалба равна на десетки пъти спрямо сума, която евентуално бихме загубили при фалит на компанията.

Създаването или инвестиране в бизнес е доказано най-добрия начин за създаване на богатство. Защо? Защото, за да е успешен един бизнес, той трябва да решава проблеми и да задоволява нуждите на пазара, т.е. той създава стойност на пазара.

Колкото по-голяма е нуждата, толкова по-голяма е стойността и толкова по-голяма печалба ще генерира бизнеса.

Облигация

Когато даден бизнес има нужда от заем, но банката му е отказала достъп или бизнесът е решил да не използва услугите на банката, бизнесът може да се възползва от парите  на инвеститорите.

Същността на облигацията е предоставянето на заем от инвеститорите към компанията, като по този начин инвеститорите заместват банката в предоставянето на заем.

Инвеститорът предоставя заем за определен период и срещу заема получава годишна лихва.

За разлика от инвестирането в собственост, при облигацията инвеститорът няма дял от компанията, както и банката няма дял от компанията, но инвеститорът получава лихва срещу вложената от него сума.

При облигацията отново стои на дневен ред контролът и влиянието. След като няма дял от собствеността, инвеститорът няма пряк контрол и влияние в дейността на бизнеса, като това превръща инвестираното в облигации рисково начинание.

Именно затова той получава лихва, срещу предоставените пари, като лихвата кореспондира спрямо степента на риск. Компанията е длъжна да изплаща годишна лихва на всеки инвеститор, който е закупил нейни облигации.

Въпреки, че нямат право на глас, при фалит, облигацията дава специално право на всеки облигационер. Облигационерите стоят високо в йерархията.

При ликвидиране на активите, облигационерите са едни от първите, които получават своите задължения. Това специално право намалява риска на облигационерите.

Ние можем да инвестираме и в държавни или общински облигации. Вместо да предоставяме заем на дадена компания, предоставяте заем на държавата или общината.

Лихвата, която ще получим от такива облигации ще е по-ниска спрямо корпоративните, защото това са по-ниско рискови облигации. Държавата или общината може да увеличи данъците и с получената сума да се разплаща с инвеститорите.

Когато си говорим за собственост има специален актив, който е хибрид между собственост и облигация – привилегированата акция. Привилегията от инвестираното в такава акция е, че инвеститорът ще получи дивидент с фиксирана доходност.

Когато стане дума за изплащане на дивидент, компанията няма задължението да изплаща към обикновените акционери, но стане ли дума за привилегировани акции,  дивидентът става задължителен. Компанията е длъжна да изплаща дивидент, като това е приликата с облигацията.

Привилегированата акция дава право на собственост в компанията, но не дава право на глас. Също така, привилегированите акции, при определени условия, могат да бъдат трансформирани в обикновени акции.

Когато една компания фалира, инвеститорите в привилегировани акции, също стоят по-високо в йерархията спрямо обикновените акционери.

Недвижими имоти

Инвестирането в недвижими имоти е най-старата форма на инвестиция в пасивен доход, защото задоволява две екзистенциални нужди – подслон и храна. Когато инвестираме в жилищни имоти, осигуряваме подслон, а когато инвестираме в земя, осигурявате храна.

Също така, може да инвестираме в търговски площи – магазини, офиси, ваканционни имоти и т.н. Ключът към създаването на огромни финансови империи, много пъти се крие в инвестирането в недвижими имоти.

От всичките разновидности на инвестиране в недвижими имоти, може да изкараме доход, но към началото на 2018 в България, все още най-голяма нетна доходност можете да получим, ако инвестираме парите си в земеделска земя.

В зависимост от сумата, която сме натрупали, може да изкараме до 7% доходност на година под формата на рента.

Що се касае до земеделска земя тя има две основни предимства – тя не се амортизира и печалбите са освободени от данъци, т.е. рентата, която ще поучим няма да се обложи с 10% данък печалба.

Инвестирането в жилищен имот с цел отдаване под наем, има доходност от около 5%, като това е доходност след приспадането на всички разходи и данъци.

Инвестирането в недвижими имоти изисква значителна сума пари и ако не притежаваме достатъчно пари, можем да инвестираме в АДСИЦи – това са Акционерни Дружества със Специална Инвестиционна Цел.

Това са дружества, чиято основна дейност е да инвестират в недвижими имоти и да се грижат за тяхното управление. По устав, всеки АДСИЦ, трябва да разделят 90% от реализираната печалба към акционерите си.

Когато инвестираме в АДСИЦ, ние индиректно инвестираме в недвижими имоти – дружеството го купува вместо нас, т.е. то инвестира вместо нас.

При инвестиране в АДСИЦ е изключително важно да следим какъв е мениджмънтът на дружеството. Ако е почтено, далновидно и взима правилните решения, то инвестицията ни ще бъде защитена, защото ще е в добри ръце.

Има различни АДСИЦи на нашата фондова борса, чиято основна дейност е насочена към земеделска земя, жилищни имоти, търговски площи, офис сгради и ваканционни имоти.

Това означава, че с инвестиция дори в рамките на 1000 лева, ние можем да инвестираме в АДСИЦ, т.е. индиректно инвестираме в недвижими имоти, които ще ни носят паричен поток.

Ценни метали и стоки

Закупуването на злато и сребро се счита за инвестиция от много хора, но сами по себе си, златният или сребърният метал не създават нов метал, затова по определение това не може да се счита за инвестиция. Влагането на пари в злато и сребро, трябва да се счита като купуване на застраховка срещу инфлацията.

Когато купим злато или сребро, ние автоматично ставаме собственици на реални пари. Защо? Златото и среброто не губят стойност: 1 грам злато или сребро има същата покупателна способност както днес, така и преди 5 000 години.

Може да вложим парите си в стоки – пшеница, царевица, нефт, природен газ, въглища, желязна руда и т.н. Както като ценните метали, стоките също не могат да се самовъзпроизвеждат, за това единствения начин да генерираме печалба е само и единствено от промяната на тяхната пазарна цена.

Влагането на пари за закупуване на ценни метали или стоки се свързва със спекулация, защото няма реален начин да получим нова стойност. Веднъж закупили дадена стока, трябва да я препродадем на по-висока цена, като по този начин да извлечем печалба.

Валута

Инвестирането във валута е мит, защото валутата няма реална стойност. Всички валути в света са фиатни, т.е. това са валути, които извличат стойност от факта, че са издавани от държавите, правейки ги законни платежни средства, като по този начин могат да се облагат хората с данъци.

Най-лошото нещо, което можем да направим, е като вкараме спестяванията си във валута. Няма значение в каква валута са спестявания,  защото към днешна дата, всички държави се опитват да създават инфлация и да обезценят своята национална валута.

Инфлацията гарантирано изяжда спестяванията, като по този начин гарантирано губим! За последните 100 години, Щатският Долар е загубил 96% от стойността си – подобна участ споделят всички останали национални валути.

Банков депозит? Дори и не искам да го коментирам след като годишната лихва клони към 0% и ако добавим инфлацията в уравнението, то напълно се обезсмисля цялото начинание за инвестиране в депозит!

Когато стане дума за инвестиране на дневен ред изплува диверсификацията.

Ако сме инвестирали всичките си пари в един инвестиционен актив, да кажем собствен бизнес, то при настъпване на тежки времена, бизнесът може да „глътне вода“. Ако до вчера сме разчитали бизнесът ни да ни генерира паричен поток, то днес може това да е мираж, а това да доведе и до негативни последици за нас.

Точно за това е добре да инвестираме в повече активи и по възможност от различни инвестиционни класове. Освен инвестициите ни в собствен бизнес, ако имахме инвестиции в недвижими имоти, то щяхме да получаваме пряк паричен поток от тях.

Колкото повече инвестиции в активи имаме, толкова повече потоци от пари ще се стичат към нас, и толкова повече сигурност за нашите пари ще имаме.

Това са основните инвестиционни класове активи, но освен тях можем да насочим парите си към индексни фондове и борсови търгувани фондове. Също така, към огромния деривативен океан от опции, фючърси, облигации обезпечени с активи, лихвени суапове, застраховки срещу фалит и т.н., като това са продукти, насочени към спекулация.

Без значение към кой инвестиционен клас активи си насочваме нашите пари, ние трябва да  отделим нужното време и внимание, за да придобием необходимите ни знания и умения,  за да можем да намерим онези инвестиционни възможности, които отговарят на индивидуалните ни изисквания.

5 4 votes
Article Rating
Сподели с приятели :)
Написано от:
Александър Дяков

Казвам се Александър Дяков, и моята страст е света на финансите и инвестициите. Аз съм инвеститор в стойност и имам над 15 годишен опит в широк спектър от инвестиции във финансови и реални активи, като специализирам в бизнес и инвестиционното оценяване.

Виж всички статии
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Написано от: Александър Дяков
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x